کتابخانه:مرکزی شابکا: IR-200620005نوع کتابخانه:مرکزیوب سایت: http://centlib.kaums.ac.ir
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:علی شعبانیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کتابداری پزشکی
ایمیل: shabani-a@kaums.ac.ir
کارکنان: ۸
منابع:۲۱,۲۷۲
خدمات-امانت: ۱۶,۲۵۲فضا(مترمربع): ۹۲۵
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مرکزی

اولین کتابخانه دانشگاه بطور رسمی در سال ۱۳۶۵ در محل فعلی دانشکده پرستاری و مامایی راه اندازی گردید. در سال ۱۳۷۳ با گسترش مجموعه سازی و خرید منابع جدید ، بنیاد اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه در دانشکده پزشکی پی ریزی گردید که همچنان بصورت مشترک با کتابخانه دانشکده پزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا