کتابخانه:مرکز تحقیقات علوم اعصاب شابکا: IR-408080006نوع کتابخانه:سایروب سایت: [لینک]
مدیر/رئیس:ربابه صادقیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
ایمیل: r_sadeghi@kmu.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۱,۰۶۱
خدمات-امانت: ۵۶فضا(مترمربع): ۱۴۶
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مرکز تحقیقات علوم اعصاب

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا