کتابخانه:خیرین سلامت شابکا: IR-202120016نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:اعظم کرمانیمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کتابداری واطلاع رسانی
ایمیل: a.kermani@muq.ac.ir
کارکنان: ۵
منابع:۷۳۲
خدمات-امانت: ۶۹۵فضا(مترمربع): ۱۷۷
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه خیرین سلامت

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا