کتابخانه:مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شابکا: IR-202670016نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:مهسا ولیزادهمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: معماری شهرسازی _ برنامه ریزی شهری
ایمیل: azzahra@gums.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۷۲۲
خدمات-امانت: ۷۵فضا(مترمربع): ۳۵
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا