کتابخانه:مركز آموزشي درماني اكبر آباديشابکا: IR-200880126نوع کتابخانه:بیمارستانیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:رضوان بیرانوندمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: كتابداري
ایمیل: rezvan.beiranvand1398@gmail.com
کارکنان: ۱
منابع:۷۵۰
خدمات-امانت: ۱۶فضا(مترمربع): ۱۷۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه مركز آموزشي درماني اكبر آبادي

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا