کتابخانه:پژوهشكده غدد و متابوليسمشابکا: IR-423010027نوع کتابخانه:پژوهشیوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:ام البنين اسدي قاديكلاييمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
ایمیل: Asadi.o@iums.ac.ir
کارکنان: ۲
منابع:۸۹۵
خدمات-امانت: ۶۶فضا(مترمربع): ۳۴
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه پژوهشكده غدد و متابوليسم

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا