کتابخانه:نهاد رهبریشابکا: IR-435587770نوع کتابخانه:سایروب سایت:
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:میثم متقی موثقمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
ایمیل: motaghi@umsha.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۶۵۸
خدمات-امانت: ۳۲۰فضا(مترمربع): ۱۷۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه نهاد رهبری

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا