کتابخانه:بهداشتشابکا: IR-202120006نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:اکبر محمدی مطلقمقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی:
ایمیل: healthfac@muq.ac.ir
کارکنان: ۱
منابع:۵,۰۱۰
خدمات-امانت: ۳,۲۰۰فضا(مترمربع): ۴۱۵
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا