کتابخانه:بهداشتشابکا: IR-202310004نوع کتابخانه:دانشکده ایوب سایت: [لینک]
نرم افزار کتابخانه: [لینک]
مدیر/رئیس:مریم ذهاب ناظوریمقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
ایمیل: m.zahab.nazori@gmail.com
کارکنان: ۲
منابع:۹,۷۰۸
خدمات-امانت: ۵,۶۱۰فضا(مترمربع): ۶۳۰
نتیجه رتبه بندی

 

معرفی کتابخانه بهداشت

کتاب بهترین دوست و مونس فرد و کتابخانه مکان مقدسی است، که حفظ و باروری آن مسئولیت ھمه می‌باشد. کتابخانه ھمزمان با تاسیس دانشکده بهداشت در سال ۱۳۶۶ با پذیرش ۵۳ دانشجو در دو رشته بهداشت خانواده و بهداشت عمومی در مجتمع دانشکده پزشکی واقع در خیابان مدیریت موجودیت یافت. در سال ۱۳۶۷ به ساختمان استیجاری در خیابان امام خمینی و در سال ۱۳۷۰ به بلوار فردوسی منتقل گردید. و در نهایت سال ۱۳۷۷ به ساختمان ملکی با مساحت ۵۸۰ مترمربع و دو سالن مجزا برای خانم‌ها و آقایان با ظریفیت حدود ۱۰۰ نفر به تعداد صندلیھای موجود در آن و یک سالن کنفرانس یک اتاق ریاست واقع در ابتدای بزرگراه ھفت باغ علوی انتقال یافت. سیستم کتابخانه باز به روش NLM و LC می‌باشد. درحال حاضر موجودی کتابخانه شامل ( ۲۹۱ پایان نامه فارسی و ۴ لاتین ) (۸۱۸۷ ۱ جلدکتاب فارسی و ۴۸۲۹ جلد کتاب لاتین ) می‌باشد. بطور متوسط روزانه پاسخگوی ۵۰ تا ۶۰ مراجعه کننده می‌باشد.

منابع کتابخانه‌ای

فضای کتابخانه

خدمات-امانت

خدمات-آموزش

تعداد کارکنان کتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

تعداد کارکنان غیرکتابدار بر حسب مدرک تحصیلی

بالا