روسای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

تعداد : ۵۰

نام خانوادگینامکتابخانهدانشگاهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیتعداد کتابخانه های دانشگاه
ازقندی شهریمجتبیمرکزی دانشگاه علوم پزشکی گنابادکتابداریدکتری تخصصی۳
افشارزهرهستادی(مرکزی)دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکتابداریدکتری تخصصی۱۵
افشارپورفاطمه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردکتابداریکارشناسی ارشد۵
امیرماهانیالههمرکزیدانشگاه علوم پزشکی بمکتابداریکارشناسی ارشد۴
بامیرموسیمرکزیدانشکده علوم پزشکی سیرجانکتابداریدکتری تخصصی۱
برزینعلی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکتابداریکارشناسی ارشد۵
پیشواییفاطمه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوهکتابداریکارشناسی ارشد۲
تهرانی زادهمریممرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمانکتابداریکارشناسی ارشد۱۴
حاتمگلارهمرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهغیر کتابداریدکتری حرفه ای۱۶
حسینی چگنیناهیدمرکزیدانشگاه علوم پزشکی لرستانکتابداریکارشناسی ارشد۱۵
حقیقی پورنوشین مرکزی انستیتو پاستور ایرانغیر کتابداریدکتری تخصصی۱
حیدریمحمدمعاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخالغیر کتابداریکارشناسی ارشد۱
دهقانزهرا مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابلکتابداریکارشناسی ارشد۱۲
رنجبرحسینمرکزی شادروان سید رضا نیریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهغیر کتابداریدکتری تخصصی۲
رنجبر پیرموسیزلیخا مرکزیدانشگاه علوم پزشکی گیلانکتابداریکارشناسی ارشد۱۶
سعیدی حسن کندیحسینمرکزیدانشگاه علوم پزشکی تبریزکتابداریکارشناسی ارشد۲۱
سوری نظامیزهرهمرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانکتابداریکارشناسی ارشد۱۱
شعبانیعلیمرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشانکتابداریکارشناسی۷
صادقیحلیمهمرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندکتابداریدکتری تخصصی۹
صدریزهرامرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزدغیر کتابداریکارشناسی ارشد۱۲
123
بالا