کتابداران دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

تعداد کتابداران کارشناس امانت : ۲۷۷

کارشناسان:
نام خانوادگینامکتابخانهدانشگاهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
آذربادروشیدهدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهانکتابداریکارشناسی ارشد
آزاداعظممرکز آموزشی درمانی شریعتیدانشگاه علوم پزشکی تهرانغیر کتابداریکارشناسی
آقائیسمیهداروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریزکتابداریکارشناسی ارشد
آل بویهمهشیدپیراپزشکی (کتابخانه دانشجوی شهید خلیل سامان)دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازغیر کتابداریکارشناسی
ابوالهادی دره دریفرزانهدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکتابداریکارشناسی
احمدلومجتبیکتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)دانشگاه علوم پزشکی اراکغیر کتابداریکارشناسی ارشد
احمدی ناصرآباد سفلیپرینازبهداشتدانشگاه علوم پزشکی یاسوجغیر کتابداریکارشناسی
ادهماعظممرکز آموزشی درمانی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلغیر کتابداریکارشناسی
اسعدیمحمدداروسازی( کتابخانه دکتر نقیبی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکتابداریکارشناسی ارشد
اسماعیل زاده اندرابیزهرهپرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدکتابداریکاردانی
اسکندر شیروانیسمیهمرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلادانشگاه علوم پزشکی بابلغیر کتابداریکارشناسی
اشکسیحمیدهمرکز آموزشی درمانی شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی کاشانغیر کتابداریکارشناسی
القائی فردسمیهپرستاری مغان (گرمی) دانشگاه علوم پزشکی اردبیلغیر کتابداریکارشناسی
امامیفاطمه مرکز آموزشی درمانی نهم دیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهغیر کتابداریکارشناسی
امید باراندوزی سیمامرکز آموزشی درمانی رازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهغیر کتابداریکارشناسی
امیریمرضیهمرکز آموزشی درمانی امام سجاد(ع)دانشگاه علوم پزشکی یاسوجغیر کتابداریکارشناسی
امینی جوفاطمهمرکز آموزشی درمانی امیرالمومنیندانشگاه علوم پزشکی زابلکتابداریکارشناسی ارشد
امینی نسبزهرا مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندغیر کتابداریکارشناسی
اندازمحمودبهداشتدانشگاه علوم پزشکی هرمزگانغیر کتابداریدیپلم و زیر دیپلم
اولاد جلیلفاطمهمرکز آموزشی درمانی شهدادانشگاه علوم پزشکی قمغیر کتابداریکارشناسی ارشد
12345678910...
بالا